Brukerstøtte:

Kunden får brukerstøtte pr epost eller telefon dersom man trenger hjelp til nettsiden, for eksempel hjelp til å ordne artikler og innhold. Dersom det oppstår større feil med løsningen, som ikke dekkes av vedlikeholdsavtalen vil leverandør i løpet av første virkedag levere et løsnings- og kostnadsestimat.

Brukerstøtte og feilrettinger utføres på virkedager mellom 09:00 til 16:00.

Leverandør bestreber seg på å løse uforutsette hendelser så raskt det lar seg gjøre. For henvendelser meldt inn til support@a2n.no  garanterer vi en tilbakemelding i løpet av førstkommende virkedag. Dersom feilen ikke lar seg løse innenfor rammene av vedlikeholdsavtalen, vil vi innen 24 timer ha et konkret løsningsforslag tilgjengelig. Brukerstøtte faktureres pr påbegynte halvtime á kr 1390,- pr time eks MVA.

Ansvar:

Leverandør fraskriver seg ethvert ansvar for feil i informasjon som legges ut på internett. Men vil foreta retting innen kort tid etter at feil er påpekt.

Leverandør fraskriver seg ethvert ansvar for stans i nettverks/ internettoppkobling, driftsstans, streik, lockout eller lignende som skyldes hindring utenfor Leverandørens kontroll som Leverandør ikke med rimelighet kunne tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av, som rammer Leverandør eller Leverandørens underleverandører eller Kunden, slik at Leverandør ikke kan oppfylle denne kontrakt.

Reklamasjon, Mislighold:

Dersom Kunden vil påberope seg at avtale er misligholdt, må denne omgående reklamere skriftlig.

Ved betalingsmislighold fra kunden side kan Leverandør etter fritt valg stoppe alle løpende ytelser til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom Partene, inntil riktig betaling foreligger. Et tilbakehold etter denne regel får ikke betydning for kundens betalingsforpliktelser, og representerer ikke et brudd på avtalen fra Leverandørens side

Verneting

Såfremt det oppstår uenighet mellom partene, skal partene snarest mulig møtes og søke å løse uenighetene gjennom forhandlinger.

Lovvalg

Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og tjenester utført i henhold til dem

DATABEHANDLERAVTALE

Hensikt

Avtalen regulerer A2N (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter Personopplysningsloven (Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265,

Personopplysningsforskriften) og Personvernforordningen (Forordning 2016/679) som trer i kraft 25. mai 2018. Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Formål:

I forbindelse med at Kunden lagrer og behandler data ved bruk av A2N sine tjenester vil A2N være ansvarlig for behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.

Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen, Personvernerklæringen, og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Avtalen omfatter alle data som blir lagret ved bruk av A2N sine tjenester, inkludert underleverandører.

Eierskap til dataene:

Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av A2N sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for, disse. A2N kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

A2N sine plikter:

A2N plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. A2N plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Taushetsplikt:

A2N har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger og andre data som er lagret ved hjelp av A2N sine tjenester. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

A2N har utnevnt Personvernansvarlig, hvis ansvar er å fungere som kontaktpunkt for Kunden, kontrollere og koordinere samsvar med denne avtalen i sin helhet, og påse at alle involverte ansatte og 3. parter er bevisst sitt ansvar for å beskytte personopplysninger i samsvar med lov, og denne avtalen.

Detaljer for kontaktpunktet skal til enhver tid være tilgjengelig på:
https://www.a2n.no/kontakt/personvern/

All behandling av personopplysninger om barn, og sensitive og konfidensielle personopplysninger må skje etter egen avtale. Bruk av A2N sine tjenester til behandling av slike opplysninger uten en særskilt avtale er ikke tillatt, og A2N vil ikke svare for følgene av slik lagring, eller konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

A2N forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven.

Bruk av Underleverandører:

Underleverandører er enhver tredjepart som behandler data på oppdrag fra A2N. A2N plikter å vedlikeholde en liste over navn og lokasjon for alle Underleverandører som er involvert ved behandling av personopplysninger på:

https://www.a2n.no/kontakt/personvern/

Det er kun tredjeparter på denne listen som er Underleverandører.

Kunden aksepterer at A2N kan benytte Underleverandører både ved levering av tjenesten og behandling av personopplysninger, forutsatt at de behandler personopplysninger i tråd med denne avtalen.

A2N er ansvarlig overfor Kunden for enhver form for behandling Underleverandører utfører.

A2N plikter å oppdatere listen med Underleverandører senest 30 dager før en underleverandør begynner behandling av personopplysninger.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal A2N underrettes omgående og uten opphold. A2N vil enten (1) avvikle bruk av underleverandøren, (2) la være å benytte underleverandøren for Kunden sine personopplysninger, eller (3) avslutte avtaleforholdet. Ved (1) og (2) fortsetter avtalen å løpe uten endringer. Ved (3) har kunden rett på å meddele opphør umiddelbart, og alle løpende tjenester så som annonsering for Kunden stoppes.

Tjenestene A2N leverer tillater integrasjon mot tredjeparts tjenester, og kan inneholde integrasjoner og linker til integrasjoner med tredjeparts tjenester, og som ikke er underleverandører. All bruk av tredjeparts tjenester, som ikke tilhører Underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til lagring, databehandling og datautveksling, er alene regulert av avtalebetingelsene og personvern-betingelsene til tredjepart. A2N kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ved bruk av slike tjenester, og Kunden skal holde A2N skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av bruken.

Internasjonal dataeksport:

Kunden aksepterer at A2N og underleverandører kan behandle personopplysninger utenfor Norge, EU og Sveits. Dette gjelder også hvor Kunden har avtalt at datalagring skal finne sted i Norge, EU, eller Sveits, men bare dersom behandling utenfor EU er nødvendig for å utføre Kundeservice eller andre tjenester på forespørsel fra Kunden. Behandling av personopplysninger utenfor Norge, EU eller Sveits, skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen, Personvernerklæringen, og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Kunden sine plikter:

Kunden plikter å informere om eventuelle personvernsertifiseringer. Behandling av personopplysninger i tråd med eventuelle sertifiseringer kan kun skje etter særskilt avtale.

All behandling av personopplysninger om barn, og sensitive og konfidensielle personopplysninger ved hjelp av A2N sine tjenester skal kun skje etter særskilt avtale. Bruk av A2N sine tjenester til behandling av opplysninger i foregående punktum uten en særskilt avtale skjer på eget ansvar, og A2N vil ikke svare for følgene av slik lagring, eller konsekvenser som følge av eventuelle sikkerhetsbrudd.

Kunden garanterer at all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med denne avtalen er, og fortsetter å være, i tråd med alle relevante personvernsbestemmelser, til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering, i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter i Norge og EU, og i tråd med denne avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om bruken av databehandlere, inkludert A2N, og at personopplysninger kan bli behandlet utenfor Norge, EU, eller Sveits.

Kunden skal sende inn forespørsler som medfører behandling av personopplysninger i god tid før behandlingen skal skje, og plikter å besvare henvendelser fra A2N uten unødig opphold.

Retur og destruksjon av personopplysninger:

Kunden må selv eksportere data og personopplysninger ved opphør, og før siste avtaleperiode løper ut. Eksporten skal skje ved hjelp av grensesnittene som er tilgjengelig på A2N sine nettsider. Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse grensesnittene. A2N plikter å bistå Kunden med denne eksporten på forespørsel.

Eksport av data utover det A2N sine grensesnitt muliggjør, inkludert men ikke begrenset til bruk av andre eksportformater eller eksportmetoder, skal skje for Kunden sin regning, og faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

Kunden aksepterer at A2N sletter alle data ved opphør, inkludert eventuelle sikkerhetskopier, etter at siste avtaleperiode har løpt ut, og at data vil bli slettet etter de retningslinjer og prosedyrer som A2N til enhver tid fastsetter.

A2N vil ikke innestå for tap av data som skyldes at eksport av data ikke er gjennomført før utløpsdato for tjenesten(e).

Sikkerhet:

A2N plikter å implementere og vedlikeholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som stilles etter til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter, for å beskytte mot tap av personopplysninger som skyldes utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, urettmessig formidling eller tilgang (avvik), så langt det er praktisk gjennomførbart og i A2N sin kontroll. Slike tiltak skal hensynta tilgjengelig teknologi, og kostnaden ved implementering for å oppnå et hensiktsmessig sikkerhetsnivå sett i forhold til behandlingen av personopplysningene, og naturen av dataene som er lagret.

Fysisk adgangskontroll:

A2N skal implementere nødvendige tiltak, selv eller ved bruk av en tredjepart, for å forhindre fysisk tilgang. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikkerhetspersonell, og bruk av sikre bygninger og lokasjoner, for å forhindre uvedkommende fra å få tilgang til personopplysninger.

Systemadgangskontroll:

A2N skal iverksette hensiktsmessige tiltak for å forhindre at personopplysninger behandles urettmessig. Disse tiltakene vil variere med behandlingen og inkluderer, men er ikke begrenset til, autentisering med brukernavn og passord, to-faktor autentisering, dokumenterte autorisasjonsprosesser, dokumenterte endringshåndteringsprosesser og logging på flere nivåer.

Overføringskontroll:

A2N skal så langt det er praktisk gjennomførbart iverksette hensiktsmessige tiltak for å forsikre om at det er mulig å overføre data til rette vedkommende uten at dataene kan leses, kopieres, endres eller slettes uautorisert under dataoverføringen.

Backup:

Backup foretas i tråd med Tjenesteavtalen eller vedlikeholdsavtale for webdrift. For tjenester som ikke inkluderer backup står Kunden selv ansvarlig for å besørge hensiktsmessig backup.

Logisk separasjon:

Data fra ulike Kunder er logisk separert i A2N sine systemer for å sikre at personopplysninger som registreres for ulike formål kan behandles hver for seg.

Avvik:

A2N skal varsle Kunden ved avvik så snart A2N får kunnskap om det, og om nødvendig samarbeide med Kunden om å avhjelpe avviket. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Varselet til Kunden skal som minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til kontaktpunkt hos A2N, en beskrivelse av mulige konsekvenser, og en beskrivelse av tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å lukke avviket og begrense konsekvensene.

REGISTRERINGSAVTALE DOMENER

Generelt:

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering eller flytting, parkering og drift av DNS, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenenavnet er registrert under.

Når domenenavnet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Dersom årsavgiften for et domenenavn ikke er betalt innen forfall kan A2N unnlate å fornye domenenavnet ved utløp. Dette kan medføre at Kunden mister rettighetene til domenenavnet.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN, NORID, EURID, ASNIC, ISNIC, DK HOSTMASTER eller annen toppnivåregistrar, og RRP Proxy, til enhver tid tilgjengelig på https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement, og som A2N, eller underleverandører, må respektere som registrar for domenenavn.

Det er Kunden sitt ansvar og risiko at domenenavn og domenenavnssøknader er i samsvar med toppnivå-registrarens navnepolitikk for tildeling og administrasjon av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

A2N kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenenavnstjenesten, når dette kreves som følge av pålagte forpliktelser fra ICANN, annen toppnivåregistrar, eller RRP Proxy.

A2N forbeholder seg retten til å vise reklame for egen virksomhet på domenenavn hvor Kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til A2N, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til A2N sine webservere hvor det ikke eksisterer en konto for domenenavnet.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av A2N, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde A2N skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. For øvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering og flytting av domene:

Domenenavnssøknad utføres av A2N på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. A2N er ansvarlig for at informasjonen lagres korrekt til domenenavnssøknaden. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, organisasjonsnavn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan A2N ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten forutgående varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at A2N kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle WHOIS-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. A2N formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Ved bestilling av såkalt WHOIS-Privacy for et domenenavn plikter A2N å holde denne informasjonen skjult for de aktuelle WHOIS-databasene.

A2N kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens A2N behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

A2N plikter å tildele navnetjenere for registrerte domenenavn. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden selv ansvarlig for å endre disse etter registrering. Dette gjelder selv om Kunden oppgir ønske om å benytte andre navnetjenere ved bestilling.

Kunden står selv ansvarlig for å legge inn riktige DNS-poster som peker til tjenester som ikke er underlagt drift hos A2N.

A2N forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom A2N, eller flyttes til A2N, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). A2N forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, på Kunden sin oppfordring. Ved manglende betaling aksepterer Kunden at A2N er i sin rett til å vedlikeholde registrarlås, og tilbakeholde EPP-koder, selv om oppsigelse av avtaleforholdet har funnet sted.

Flytting av domenenavn fra A2N til et annet registrarforhold vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av en oppsigelse.

HOSTINGTJENESTER (WEB OG EPOST)

Generell bruksrett:

Avtalen gir Kunden tilgang på tjenermaskin(er) hos A2N, eller underleverandører, slik at Kunden sine tjenester blir tilgjengelig for brukerne. A2N, eller underleverandører av A2N, sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde tjenermaskinene som benyttes.

A2N, eller underleverandører av A2N, er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår ved drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom Kunden har fulgt de instrukser som gjelder ved bruk av tjenesten og kun for feil som hindrer avtalemessig leveranse.

A2N, eller underleverandører av A2N, plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenermaskinen i henhold til et godt sikkerhetsnivå for Internettløsninger.

A2N plikter å overvåke tjenermaskiner og følge opp status på utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

A2N tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare som Kunden benytter seg av. Dette gjelder også etter endringer på tjenesten, og uten forutgående varsel, uansett årsak til endringene, og selv om programvaren fungerte før endringene.

Systemene i tjenestene tilstrebes å være i drift 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Ikke varslet stans i drift av tjenestene gir ikke rett til forholdsmessig avkortning i betaling for den tid stansen varer, med mindre slike garantier er gitt i denne avtale eller i kontrakt.

Ikke varslet stans i drift som skyldes hindringer utenfor A2N sin kontroll gir ikke rett til avkortning.

Akseptabel bruk (AUP):

A2N sine tjenester må ikke benyttes til formål som A2N, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, fildeling, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, de(t) lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra, og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden, eller A2N etter avtale med Kunden, har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder

A2N seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten uten forutgående varsel.

A2N forbyr utsendelse av spam. A2N definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger.

A2N forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av A2N. Tjenester levert av A2N tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

A2N forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av Kunden skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”).

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”) menes at listeabonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for A2N på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av A2N i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell og Web Server:

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.
Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som lagres til kontoen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som publiseres.
All utsendelse av epost fra tjenesten skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra Webhotell/Web Server:

  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer. Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.
    Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Epost:

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av A2N sine tjenermaskiner. Epost lagres på A2N sine servere, inntil Kunden laster ned eller sletter meldingen(e).
Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.
Dersom Kundens plassbruk overskrider den avtalte langringskapasiteten, vil A2N informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette epost eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter epost vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste kapasitetsnivå, og Kunden fakturert deretter.

All utsendelse av epost skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver. Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Spamfilter:

Tjenesten gir Kunden tilgang til en filtertjeneste på tjenermaskin som filtrerer innkommende epost for uønsket epost (Spam), og dernest leverer den videre til Kunden sin epostserver.

Med unntak av avsenderadresser som Kunden velger å blokkere er det A2N sitt ansvar å vedlikeholde regler for hva som er Spam. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre at legitim epost går tapt i filtreringen.

Kunden plikter å holde A2N orientert om antall epostadresser tjenesten skal filtrere for. A2N forbeholder seg retten til å oppdatere dette antallet selv, og etterfakturere, dersom det foreligger mislighold på dette punktet.

Følgende begrensninger gjelder for tjenesten:

  • Hver epostadresse kan motta maksimalt 1 000 meldinger/24 timer.
  • Hver epostadresse kan motta maksimalt 5 000 meldinger/30 dager.

A2N er ansvarlig for konfigurasjon, drift og vedlikehold av egen epostserver og at tjenesten er konfigurert med riktig adresse til egen epostserver.

Dersom Kunden sin epostserver blir utilgjengelig vil tjenesten forsøke å oppbevare innkommende epost på tjenermaskin inntil Kunden sin epostserver blir tilgjengelig igjen. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at denne funksjonaliteten kommer uten garantier, og at nedetid på egen epostserver kan medføre at innkommende epost går tapt og ikke blir levert til mottaker.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Database:

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data til en database.
Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

A2N er ansvarlig for å opprette en funksjonell database.
Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er

Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
A2N forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

VPS:

Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer A2N strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. A2N er ansvarlig for å konfigurere instansen, og installere den med den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

A2N er ansvarlig for sikkerheten på instansen. Kunden er selv ansvarlig for å følge bruksinstruks for løsningen for å ivareta sikkerhet.

Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder A2N seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid.

A2N garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom A2N ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiseringsprogramvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på Kundens instans, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil i kode som ikke leveres av A2N og det ikke foreligger spesifisert support-avtale faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. A2N plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. A2N forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i A2N sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Dedikert server:

En dedikert server er en fysisk maskin som Kunden leier av A2N, og som er utplassert i A2N sitt driftsmiljø. I tillegg til den fysiske maskinen, leverer A2N strøm og tilgang til Internett.

A2N er ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

A2N er ansvarlig for sikkerheten på instansen. Kunden er selv ansvarlig for å følge bruksinstruks for løsningen for å ivareta sikkerhet.

A2N garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom A2N ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på en dedikert server, men er forpliktet til å iverksette feilretting i henhold til kontrakt og uten ugrunnet opphold.

A2N kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på en dedikert server, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. A2N plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. A2N forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i A2N sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Managed hosting:

Managed hosting er en tilleggstjeneste for VPS, dedikert server og colocation-tjenester, som innebærer at A2N tar hånd om driftsområder på tjenesten(e), og er begrenset til installasjon, konfigurasjon og feilretting av spesifikke programvarekomponenter.

Programvarekomponentene er spesifisert i den enkelte avtale mellom Kunden og A2N.

Managed Backup:

Med mindre annet fremgår av denne avtalen, er Managed backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser. A2N sitt ansvar er å foreta hensiktsmessig backup, full eller inkrementell, daglig eller med annet hensiktsmessig intervall, og så langt det er praktisk gjennomførbart.

Backup forutsetter en endringsgrad på maks 10 % av berettiget kapasitet per dag, målt over en periode på 7 dager.

Kunden aksepterer, og er innforstått med, at det foretas backup kun én – 1 – gang i døgnet, med mindre noe annet fremgår av brukergrensesnitt, kontrakt eller annen dokumentasjon.

Kunden aksepterer, og er innforstått med, at det enkelte dager ikke vil være mulig å gjennomføre backup grunnet planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd, og at A2N ikke varsler om slike avvik.

For backup av data på VPSer, dedikerte servere eller Kundens utstyr er det Kunden sitt ansvar å definere og meddele korrekt backuputvalg til A2N, samt gjøre oppmerksom på ethvert forhold som er nødvendig å ha kjennskap til for å foreta en hensiktsmessig backup.

Gjenopprettelse av data på Kundens forespørsel faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser i Tjenesteavtalen.

A2N er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte eller indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom A2N sine tjenester. A2N vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Online Backup:

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data. Data lagres til et RAID disksett, og lagres kun til dette RAID-settet. Backupdata sikkerhetskopieres ikke utover dette.

Kunden kan hente tilbake sine data fra backupsystemet med det installerte backupprogrammet, eller ved å bruke et webgrensesnitt som A2N forestår.

A2N er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte.

File Server:

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av A2N sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som A2N forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

En brukerkonto er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. Det er ikke adgang til å opprette fellesbrukere.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’